back to preview

White ibis (Eudocimus albus)


Other photos: White ibis (Eudocimus albus)

back to preview

Photobank www.tichyphoto.com